விருந்து புறத்ததாத்தானுண்டல் சாவா மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற்றன்று

விருந்து புறத்ததாத்தானுண்டல் சாவா மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற்றன்று

🏹
இராமாயணம்
Ramayana in Tamil
🏹
முழுமஹாபாரதம்
Mahabharata in Tamil
🏹
ஹரிவம்சம்
Harivamsha in Tamil
S. Arul Selva Perarasan
w w w .  a r a s a n . i n f o
2012-2024, ©செ.அருட்செல்வப்பேரரசன்